Algemene voorwaarden

Versie oktober 2019

Defenities

Mariska Weemaes: De (rechts)persoon die diensten op het gebied van (beeld)coaching of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. 

U (de opdrachtgever): De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van (beeld)coaching of aanverwante werkzaamheden.

Partijen: Mariska Weemaes en opdrachtgever gezamenlijk.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: Alle (beeld)coachingwerkzaamheden waartoe op dracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Mariska Weemaes en u tot het verlenen van diensten door Mariska Weemaes ten behoeve van u.

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Mariska Weemaes diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Mariska Weemaes derden worden betrokken.

3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

4.Uw (eventuele) algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Mariska Weemaes deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

6. Alle aanbiedingen van Mariska Weemaes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het uitbrengen van een offerte verplicht Mariska Weemaes niet tot het uitvoeren van de opdracht. En het verplicht u niet tot het afnemen van mijn diensten. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

7. We hebben een overeenkomst als u Mariska Weemaes per mail een opdracht geeft. Een handtekening is niet noodzakelijk.

Geheimhouding en Privacy  

8. Gesprekken tussen partijen worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Mariska Weemaes zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) alle gegevens die in het kader van de overeenkomst(en) met u zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.                                                                                                                                                                                                                 

9. Mariska Weemaes is gerechtigd door u verstrekte persoonsgegevens op te nemen in haar persoonsregistratie welke  benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken.                                                                                                                                                                                                               

10. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Mariska Weemaes worden verwerkt, ligt volledig bij u. U staat ervoor dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van (persoons)gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

Intellectuele eigendom                                                                                                                                                                                                                                                       

11. Mariska Weemaes is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan u en/of deelnemer verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot videobeelden, foto’s, testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.    

12. U en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mariska Weemaes geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Mariska Weemaes rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.                                                                                                                                                                                              

13. Mariska Weemaes is gerechtigd om de door de uitvoering van van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel deelnemers.                                                                                                                                                                                           

14. Door Mariska Weemaes aan u en/of deelnemer verstrekte gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot videobeelden, foto’s, testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal, mogen door u en /of deelnemer niet worden gekopieerd, verspreidt, nagemaakt, aan derden worden getoond of verstrekt of anders dan voor eigen gebruik gehanteerd. 

Uitvoering van de overeenkomst                                                                                                                                                                                                                                  

15. Iedere Overeenkomst leidt voor Mariska Weemaes tot een inspanningsverplichting. Mariska Weemaes voert alle opdrachten naar beste kunnen uit. U kunt rekenen op een vakkundige en enthousiaste inzet voor uw project.                                                                                         

 16. U levert op tijd alle input die nodig is voor het succesvol voorbereiden en uitvoeren van de opdracht. Alleen dan kan Mariska Weemaes uw opdracht uitvoeren. Lukt het u niet om alles op de afgesproken tijd aan te leveren? Dan kan Mariska Weemaes de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening brengen of de opdracht annuleren. De annuleringsregeling blijft dan van kracht.                                                                             

17. Mariska Weemaes biedt geen garantie op het behalen van resultaat bij deelnemers aan een traject. Mariska Weemaes spant zich in om iedereen gemotiveerd te krijgen andere vaardigheden toe te passen. Alleen kan Mariska Weemaes geen garantie bieden dat de deelnemers de geleerde vaardigheden gaan toepassen in de praktijk.                                                                                                                                                    

 Termijnen                                                                                                                                                                                                                                                            

18. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Mariska Weemaes een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Mariska Weemaes op. U kunt om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en u heeft geen recht op schadevergoeding. U kunt bij overschrijding van de overeengekomen termijn Mariska Weemaes wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Mariska Weemaes de Overeenkomst  dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan wel een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.                                                                                                                                                                  

Annuleringsregeling                                                                                                                                                                                                                        

19. Mariska Weemaes hanteert een annuleringsregeling voor de diensten. Als u akkoord gaat met de offerte, maken we samen afspraken over de planning van het traject dat we gaan volgen. Zodra we een planning hebben afgesproken, gaat onze annuleringsregeling in. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.                                                                                    

20. Voor het traject geldt de volgende annuleringsregeling: Mariska Weemaes werkt met een annuleringsregeling voor het hele traject. U kunt het traject kosteloos annuleren tot een maand voor de 1e bijeenkomst. Annuleert u het traject korter dan 1 maand van te voren maar eerder dan twee weken voor de 1e bijeenkomst begint, dan betaalt u 50% van het tarief uit de offerte. Annuleert u het traject korter dan twee weken voordat de 1e bijeenkomst start, dan betaalt u 100% van het tarief uit de offerte.                                                     

 21. Mariska Weemaes heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren in geval van ziekte of overmacht. 

Samenwerking met derden                                                                                                                                                                                                                                                

22. Wanneer Mariska Weemaes de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Mariska Weemaes in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Mariska Weemaes aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Tarieven en betaling                                                                                                                                                                                                                       

 23. Voordat Mariska Weemaes de opdracht uitvoert, spreken we een vergoeding af. Als de opdracht is uitgevoerd, wijzigt Mariska Weemaes dit bedrag niet meer. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan u doorberekend.                                                                  

24. Mariska Weemaes stuurt 1 factuur voordat we beginnen voor het hele project. U betaalt voordat we beginnen de factuur binnen 14 dagen via het bankrekeningnummer van Mariska Weemaes. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Ligt de uitvoering van het hele project erg ver uit elkaar, of is het project erg omvangrijk, dan maken partijen samen afspraken over deelfacturen.                                                                                                                                                                                 

25. Na het verstrijken van de betalingstermijn bent u in verzuim. U bent vanaf het moment van verzuim aan Mariska Weemaes over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.                                                                           

26. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Mariska Weemaes hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.                                                 

27. Indien Mariska Weemaes invorderingsmaatregelen jegens u moet treffen, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van u, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventuele in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. 

Aansprakelijkheid

28. Mariska Weemaes is tegenover u en/of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is uitsluitend spraken indien Mariska Weemaes niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

29. Indien Mariska Weemaes aansprakelijk is voor door de u en/of deelnemer geleden schade dan is de vergoedingsplicht van Mariska Weemaes te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Mariska Weemaes in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, minus het eigen risico. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Mariska Weemaes beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de door Mariska Weemaes geleverde prestatie. 

30. Mariska Weemaes is niet gehouden tot vergoeding van door u en/of deelnemer(s) geleden indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

31. Mariska Weemaes is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens u dan wel deelnemer(s) of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval bent u verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

32. Mariska Weemaes is niet aansprakelijk voor door u dan wel deelnemer(s) geleden schade, van welke aard dan ook, indien Mariska Weemaes bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door u en/of deelnemer(s) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mariska Weemaes duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.  

33. U vrijwaart Mariska Weemaes tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van deelnemer(s) en/of derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Mariska Weemaes samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Mariska Weemaes. 

34. Indien u en/of de deelnemer(s) een eventuele vordering jegens Mariska Weemaes niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

Beeindiging van de Overeenkomst

35. Mariska Weemaes is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beeindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan u, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 

36. Zowel u als Mariska Weemaes kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beeindigen, indien de partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. 

Overige bepalingen en klachten

37. Op elke met Mariska Weemaes gesloten Overeenkomst is het Nederlandse recht  van toepassing. 

38. Geschillen tussen partijen zullen met uitsluiting van elke andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Gelderland, behoudens in die gevallen dat de wet zich hiertegen dwingend verzet. 

39. Heeft u een klacht over Mariska Weemaes? Dan lost Mariska Weemaes die graag zo snel mogelijk samen met u op. Als u een klacht bij Mariska Weemaes indient, neemt Mariska Weemaes dezelfde week nog contact met u op. We maken dan samen afspraken over hoe we uw klacht oplossen. Komen we er samen niet uit? Dan stelt Mariska Weemaes voor dat we een onafhankelijke mediator inschakelen. 

 

 

Gedragsconvenant Beeldcoaching

Algemene regels  

Waardigheid

 • De Beeldcoach(*) moet in de uitoefening van zijn(**) specialisme de zorgvuldigheid in acht nemen door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.
 • De Beeldcoach mag geen misbruik maken van het uit zijn positie voortvloeiende overwicht.

Deskundigheid

 • De Beeldcoach moet de grenzen van zijn deskundigheid kennen en ernaar handelen.
 • De Beeldcoach houdt zijn professionele handelen in stand door zich in een supervisie- of intervisielijn te plaatsen.

Vertrouwelijkheid

 • De Beeldcoach treedt in een vertrouwensrelatie met de ander(-en) met wie hij werkt. Daarom is de Beeldcoach verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.
 • Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage mogen krijgen in de beelden zonder dat de leraar daar toestemming voor heeft gegeven. (Bijvoorbeeld: het thuis of op school monteren in aanwezigheid van anderen waardoor huisgenoten / teamgenoten inzicht krijgen in de situatie.)
 • Het feit dat de Beeldcoach opleidingssupervisie heeft, moet aan de leraar bekend worden gemaakt. Materialen die in de opleidingssupervisie worden ingebracht zijn vertrouwelijk materiaal.

(Weigert de leraar inbreng van de beelden in de opleidingsgroep, maar is er wel een noodzaak voor opleidingssupervisie dan kan de Beeldcoach de beelden anoniem inbrengen. Bij te grote bekendheid van de leraar bij leden van de opleidingsgroep kan de Beeldcoach een individueel traject aangaan met de opleider).

 • Beeldmateriaal mag niet voor openbare presentaties worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de degene die prominent (in close-up) in beeld is gebracht.
 • Het gebruik van materiaal in beeldproducties mag alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen.

Verantwoording

 • Het ruwe beeldmateriaal moet in beginsel voor de leraar ter inzage zijn.
 • Desgewenst ontvangt de leraar een kopie van de fragmenten ( montage) die voor de begeleiding zijn gebruikt.

Collegialiteit

• De Beeldcoach behoort zijn collega’s alle hulp en steun te verlenen die hij met zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, om hen in staat te stellen tot een professionele uitoefening van het specialisme overeenkomstig deze gedragsconvenant.

Verticale relaties

Ouders (***)

 • Ouders van de school moeten op de hoogte worden gesteld van het feit dat Beeldcoaching op school wordt gehanteerd en hier middels de schoolgids, de nieuwsbrief of schoolkrant aan herinnerd worden.
 • Ouders moeten opnames van hun kind(eren) kunnen weigeren (door middel van een schriftelijk verzoek).
 • Ouders van een individuele leerling die met Beeldcoaching wordt begeleid moeten schriftelijke toestemming geven voor de begeleiding.
 • Ouders hebben alleen inzage in beeldmateriaal als de begeleiding zich afspeelt rondom hun kind.
 • Ouders van andere leerlingen die op de opname voorkomen, hebben niet automatisch recht op inzage in de beelden.
 • De opnames die aan de ouders worden getoond, moeten aan de leraar bekend zijn en bij voorkeur samen met de leraar aan de ouders worden getoond.
 • De leraar kan weigeren opnames aan ouders beschikbaar te stellen.

Bevoegd gezag

 • De Beeldcoach die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft niet automatisch inzage in het beeldmateriaal. Daarvoor moet de leraar eerst toestemming geven.
 • De Beeldcoach gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling. (Bijvoorbeeld: een op beeld vastgelegd functioneringsgesprek of een ‘laatste kans’ situatie met ontslagdreiging bij mislukking van de begeleiding.)
 • De Beeldcoach die in opdracht van het bevoegde gezag werkt doet dit zoveel mogelijk in samenspraak en met toestemming van de leraar.

Verstrekken van gegevens aan derden

 • Dit mag nooit zonder toestemming van betrokkenen.
 • De leraar, ouders en leerlingen boven de 12 jaar hebben recht op verwijdering van, of aanvulling op het beeldmateriaal indien men kan aantonen dat dit relevant is gezien de situatie.
 • De Beeldcoach mag gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, onderwijsdoeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad.

Daarbij is vooraf schriftelijke toestemming verleend door diegenen – of wettelijke vertegenwoordigers van hen – die op de opnames voorkomen.

 • de leraar weet wie de ruwe opnames bekijken
 • als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de

betrokkene worden besproken

Bewaren van informatie

 • Het ruwe materiaal wordt gewist nadat er een montage is gemaakt, tenzij anders overeengekomen
 • Materiaal wordt vernietigd 3 maanden nadat daar om is gevraagd, tenzij er een aannemelijke reden is dit niet te doen
 • Materiaal kan tot 2 jaar na dato worden bewaard en wordt vervolgens vernietigd, tenzij anders is overeengekomen
 • Materiaal wordt in een af te sluiten kast bewaard
 • Het ruwe materiaal wordt beschouwd als ‘persoonlijke aantekeningen’ van

de BC-er

 • De montage is eigendom van de docent/leraar/ pedagogisch medewerker

(*) lees ook: zij die in opleiding zijn (**) lees ook: haar

(***) lees ook: verzorgers

 

bijgesteld door het Collectief Beeldcoaching in 2012